AFTALEBESTEMMELSER

Disse bestemmelser er gældende for alle aftaler om opsætning af reklamer i byrummet så som byggestilladser, hegn, husfacader eller gavle m.m., medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af Splash Media.

1. Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Splash Media tilbud bortfalder efter 14 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

1.2 Endelig aftale er indgået ved fremsendelse af ordrebekræftelse fra Splash Media, eller ved mundtlig eller skriftlig accept af gældende tilbud fra Splash Media.

1.3 Der tages forbehold for mock-up´s samt andet billedmateriale fremsendt at Splash Media, da disse ofte er illustrationer. Materialet anvendes typisk for at skabe idéer, og er ikke målfast. Der tages ligeledes forbehold for ændringer på billedet, ændringer af udseende, årstid, skygger, skærmende træer o.lign.

2. Priser

2.1 Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet er anført.

2.2 Priser i eventuelle prislister er uforpligtende, og kan til enhver tid ændres af Splash Media uden varsel.

3. Kundens ydelser

3.1 Kunden leverer for egen regning det fornødne reklamemateriale til producenten/den af Splash Media’s opgivne leveringsadresse i dimensioner og teknisk udførelse som fastlagt af Splash Media. Leveringsfristen er 10 hele arbejdsdage før det fastsatte opsætningstidspunkt, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2 Kunden er forpligtet til at levere reklamematerialet klar til trykning. Såfremt Splash Media skønner det nødvendigt at foretage redigering af materialet førend trykning kan påbegyndes, er Splash Media berettiget til at kræve kunden betaling for redigering af reklamen.

3.3 Er reklamematerialet ikke fremkommet rettidigt til producenten/den opgivne leveringsadresse, eller opfylder det ikke Splash Media’s krav til dimensioner og teknisk udførelse, kan dette forsinke reklamens produktion og opsætningstidspunktet. Enhver omkostning og/eller tab forbundet med for sen levering påhviler kunden. Splash Media hæfter ikke for producentens, postens, eller buddets eventuelle forsinkelse.

3.4 Kunden indestår for, at reklamematerialet er udformet i overensstemmelse med Det Internationale Handelskammers kodeks for reklamepraksis, og kunden indestår for eventuelle krav, som Splash Media måtte blive mødt med i relation til krænkelser eller lignende fra tredjemand i forbindelse med reklamen..

3.5 Politisk, religiøs eller pornografisk propaganda kan ikke opsættes på stilladserne/bygningerne/reklamerne i offentligt rum.

3.6 Kunden er selv ansvarlig for at godkende materiale/layout/farver etc., inden tryk påbegyndes.

4. Ejer/lejer af ejendommen

4.1 Kunden er indforstået med, at det kan være nødvendigt at indhente godkendelse af reklamen hos tredjemand, herunder myndigheder, ejere og/eller lejere af ejendommen m.m., hvor reklamen skal sættes op.

4.2 Såfremt kunden selv er eller vil blive ejer/lejer af ejendommen, hvor reklamen skal sættes op, sørger kunden selv for den fornødne godkendelse af reklamens opsætning fra alle relevante parter uanset pkt. 5.2.

4.3 Ved opsætning af reklamer direkte på kundens egen husfacade, gavl eller lignende bærer kunden som (eventuelt kommende) ejer/lejer selv risikoen for eventuelle skader på muren m.v. som følge af opsætningen.

5. Splash Media’s ydelser

5.1 Splash Media opsætter og nedtager reklamen på aftalte stilladser/bygninger m.m..

5.2 Splash Media sørger for den fornødne godkendelse af reklamens opsætning fra de relevante parter, medmindre pkt. 4.2 finder anvendelse. Aftalen er fra Splash Media’s side i sin helhed betinget af at sådanne godkendelser modtages.

5.3 Splash Media bestiller på kundens vegne produktion af reklamen hos et af Splash Media’s godkendt trykkeri. Reklamen skal trykkes på et af Splash Media’s godkendte materialer.

5.4 Splash Media destruerer reklamen efter brug, medmindre der inden nedtagningen træffes anden aftale med kunden. Ved aftale om returnering garanterer Splash Media ikke for reklamens tilstand, ligesom kunden bærer omkostningerne ved returnering.

6. Opsætning og nedtagning

6.1 Opsætnings- og nedtagningstidspunkt aftales særskilt for hver visningsperiode. Ved en vindhastighed på over 12 m/sek. forbeholder Splash Media sig ret til ikke at opsætte reklamen. Reklamen vil blive opsat så snart det igen er forsvarligt. Tabte dage/ omkostninger i denne forbindelse påhviler kunden alene.

6.2 Såfremt visningsperioden forkortes som følge af ændringer i tidspunktet for reklamefladens tilgængelighed kan kunden vælge enten en forholdsmæssig reduktion af lejen – eller hvis muligt – en forskydning af visningsperioden, eller at reklamen opsættes på en anden reklameflade med samme type beliggenhed i den aftalte periode. Faste omkostninger forbundet med produktion, lys, opsætning, nedtagning, effekter el.lign. refunderes ikke.

6.3 Såfremt Splash Media pålægges at fjerne reklamen helt eller delvist som følge af myndighedskrav, force majeure, sikkerhedsforanstaltninger, politi restriktioner, præsidentbesøg el.lign. uden indflydelse fra Splash Media’s side, er kunden ikke berettiget til reduktion i prisen eller annullering uanset pkt. 6.2.

6.4 Kunden anerkender, at Splash Media er uden indflydelse på ændringer i stilladsets opsætningsperiode eller reklamefladens tilgængelighed, og at Splash Media derfor ikke kan gøres erstatningsansvarlig for kundens eventuelle tab som følge af sådanne ændringer, herundern produktionsudgifter, kreative omkostninger, tabt indtjening, goodwill og andre med forarbejdet forbundne omkostninger.

6.5 Splash Media forbeholder sig ret til at nedtage reklamen, såfremt dette pålægges af tredjemand. I dette tilfælde vil pkt. 6.2, 6.3 og/eller 6.4 være gældende.

6.6 Skulle reklamen falde ned eller på anden måde blive beskadiget uanset årsagen hertil, vil enhver omkostning forbundet med genopsætning eller reparation påhvile kunden. Splash Media er ikke forpligtet til at genopsætte reklamen, og der ydes ingen refusion som følge af manglende genopsætning.

6.7 Splash Media er i tilfælde af stormvarsel berettiget til for kundens regning at rulle reklamen op samt rulle den ned igen efter endt storm.

6.8 Kunden bærer selv risikoen for tyveri, hærværk eller anden skade på reklamen.

7. Belysning, 2D, 3D og andre effekter

7.1 Splash Media vil sørge for belysning af reklamen mod særskilt betaling herfor.

7.2 Såfremt belysningen svigter, er kunden alene berettiget til refusion af betalingen for belysning i de perioder, reklamen har været uden lys. Kunden kan således ikke kræve refusion af leje eller produktionsomkostninger eller rejse andre krav som følge af svigt i belysningen.

7.3 Såfremt 2D, 3D eller andre effekter svigter eller beskadiges uanset årsagen hertil, kan kunden på intet tidspunkt kræve refusion af lejen, produktion, lys eller refusion af andre omkostninger.

8. Opbevaring

8.1 I de tilfælde, hvor der indgås aftale mellem Splash Media og kunden om, at Splash Media skal opbevare reklamen på vegne af kunden, bærer kunden selv risikoen for tyveri, hærværk eller anden skade, og det er således kundens eget ansvar at sørge for behørig forsikring af den/de opbevarede reklamer.

9. Annullering af aftalen

9.1 Aftaler om reklame jf. punkt 1.2 kan annulleres skriftligt uden omkostninger for kunden indtil 4 måneder før den aftalte opsætningsdato. Såfremt annulleringen sker senere end 4 måneder før den aftalte opsætningsdato, er kunden pligtig til at betale den fulde visningsprispris. Kunden vil dog få fradrag for produktionsomkostninger, udgifter til opsætning/nedtagning. Visningsprisen betales uanset om Splash Media måtte have lejet reklamepladsen ud til tredjemand.

9.2 Splash Media forbeholder sig ret til at ændre samtlige vilkår for aftalen, såfremt der sker ændringer i Splash Media’s aftale med stilladsfirmaer, kommuner, bygherrer, aftaleparter m.m.

10. Betaling

10.1 Betalingstidspunktet fremgår af ordrebekræftelsen. Betalingsbetingelsen er 14 dage fra fakturadato med mindre andet skriftligt er aftalt. 10.2 Ved for sen betaling beregnes rente fra forfaldsdato med 2% pr. påbegyndt måned. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller foretage modregninger.

10.3 Splash Media forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelser i tilfælde af, at Splash Media kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at kundens betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalingen giver endvidere Splash Media ret til at ophæve alle aftaler med kunden.

11. Splash Media’s hæftelser

11.1 Splash Media skal i intet tilfælde hæfte for indirekte tab, herunder avancetab og tabt fortjeneste. Splash Media’s ansvar er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til det i tilbuddet anførte lejebeløb eksklusive produktionsomkostninger.

12. Værneting

12.1 Tvister mellem Splash Media og kunden – med udspring i nærværende aftale – indbringes ved retten i København som aftalt værneting.

12.2 Såfremt tvisten henhører under landsret i første instans, er Østre Landsret aftalt som værneting.